Plan je verhuizing in 4 stappen

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Holwerda Transport Almere B.V., gevestigd te Almere op de Steiger 139, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 39029517, hierna te noemen: ‘Holwerda’, u over het gebruik van uw persoonsgegevens bij het benaderen van onze website of het verwerken van uw gegevens bij het opvragen en/of aanmelden van Logistieke en/of verhuisplannen en het benaderen van onze Social Media kanalen, hierna te noemen: ‘Holwerda platform’.

Holwerda richt zich onder meer op het tonen van particuliere en/of zakelijke verhuizingen en logistieke dienstverlening. Als u, hierna te noemen: ‘u’, als geïnteresseerde gebruik maakt van het Holwerda platform en uw gegevens achterlaat, bijvoorbeeld door een online offerte aan te vragen of omdat u een contactverzoek indient, zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit Privacybeleid. Holwerda verwerkt uw persoonsgegevens om afspraken met u na te komen, dan wel uw verzoek in te willigen. Waar nodig geeft u voor een aantal specifieke verwerkingen zoals genoemd in dit Privacybeleid hierbij toestemming. We raden u aan dit privacybeleid goed door te nemen.

Holwerda vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen: ‘AVG’ en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens via het Holwerda platform is Holwerda de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de Holwerda en de klant en staat daarmee hoog op de onze agenda. Organisaties hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van klanten. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties en het sociaal domein. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van onze organisatie. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

Holwerda hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. U kunt er op vertrouwen dat wij:

 • werken naar de letter en de geest van de privacywet- en regelgeving;
 • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
 • uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden;
 • uw wettelijke rechten respecteren;
 • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • uw vragen over uw privacy eerlijk zullen beantwoorden

2. Terminologie en uitleg

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).4

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

Doeleinden (Artikel 5, AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
 • Voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

Holwerda verwerkt de persoonsgegevens over de tweede grondslag, te verstaan:

‘Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was’

Onder deze noemer is het Holwerda niet verplicht gesteld om de betrokkenen toestemming te vragen voor het verwerken van de verstrekte informatie.

3. Het gebruik van het Holwerda Platform

Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Holwerda platform wordt automatisch de tijd en datum van uw bezoek alsmede alle door u ingevulde gegevens bewaard. Dit wordt allemaal in een Log opgeslagen. Daarnaast wordt de keuze op het Holwerda platform, om bijvoorbeeld informatie voor een aankomende verhuizing op te zoeken, bijgehouden. In dit Privacybeleid kunt u lezen op welke wijze wij deze gegevens verwerken. Het is overigens wel

Doeleinden van het gebruik

Holwerda gebruikt de ontvangen of gegenereerde gegevens voor de volgende doeleinden:

a. Onderzoek van het Holwerda platform

Holwerda gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Holwerda platform voor onderzoek. Het doel hiervan is om het gebruiksgemak en de dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt en de variabelen in het gebruik van het Holwerda Platform.

b. Personalisatie

Holwerda gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Holwerda platform om interesses in kaart te brengen. In combinatie met de gegevens die u verstrekt op het Holwerda platform en gegevens die openlijk zichtbaar zijn op internet en/of overige bronnen kan Holwerda deze gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel of een personae op te bouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op het Holwerda platform worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij de interesse van klanten. Daarnaast kunnen op basis van invoeren van u de opties die zichtbaar zijn zodanig worden weergegeven dat ze beter bij toepassing zijn bij de desbetreffende situatie. Door gebruik te maken van het Holwerda platform geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.

c. Beveiliging

Op een beveiligde server worden persoonsgegevens bewaard om eventuele onrechtmatigheden te achterhalen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor Holwerda en kunnen enkel opgevraagd worden in geval van calamiteiten.

d. Direct marketing

Holwerda gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Holwerda platform om contact op te nemen met u om de door u verstrekte (verhuis)gegevens verder te bespreken. Holwerda behoudt zich het recht voor om middels te contactgegevens die zijn ingevoerd door u contact te maken om dieper in te gaan op de besproken opties en/of het offertebedrag en/of eventuele woninggegevens.

4. Het gebruik van persoonsgegevens na aanvraag.

Gebruik persoonsgegevens

Holwerda gebruikt de persoonsgegevens die zijn verstrekt voor interne doeleinden, alsmede de samenwerking met organisaties die directe betrekking hebben op de werkzaamheden die Holwerda voor de klant uitvoert, zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, Collega Top Movers of hoofdaannemers.

Voor het laatstbenoemde zijn de wettelijk benodigde verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Dit zijn overeenkomsten waarin onze partners dezelfde waarden aanhouden van uw gegevens als Holwerda.

Verder is het onze service dat wij voor het uitvoeren van de verhuizing ook emballage leveren. De gegevens die wij verzamelen zijn ook nodig om deze producten te kunnen leveren.

a. Bij het bespreken/invoeren van uw gegevens bewaren wij:

 • Uw naam, E-mail adres en telefoonnummer.
 • De adresgegevens van uw huidige woning, alsmede de gegevens van uw nieuwe woning.
 • Alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt.

b. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en verhuisgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Om een beter overzicht te krijgen van de markt en onze branche verwerken wij de financiële en woonplaats gegevens voor interne rapportages. Naam en contactgegevens worden na een boekjaar gecodeerd en zijn niet meer zichtbaar, deze gegevens zijn immers ook niet meer van toepassing.

c. Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens delen wij uit beleid niet met derden, tenzij dit niet anders kan. Dit betekent dat Holwerda de persoonsgegevens niet deelt voor commerciële doeleinden met marketing organisaties.

 • Holwerda deelt uw persoonsgegevens met onze verzekeringspartners. Via Erkende Verhuizers delen wij op voorhand uw contactgegevens en adresgegevens. Dit, omdat de verzekeraar dan sneller contact kan opnemen in het geval van schade of calamiteiten.
 • Holwerda deelt uw persoonsgegevens met onze collega verhuisbedrijven, indien een samenwerking nodig is. Uw contactpersoon blijft Holwerda voor de verdere administratie en afhandeling, maar collega’s hebben uw naam en adresgegevens nodig om een goede dienstverlening te leveren.
 • Holwerda dient soms als onderaannemer voor het uitvoeren van verhuizingen. Wij ontvangen dan uw persoonsgegevens van de Hoofdaannemer en zullen na de uitvoering de financiële gegevens, betreffende de verhuizing, terugkoppelen aan de Hoofdaannemer.
 • Holwerda blijft digitaal ontwikkelen. Derhalve ontkomen wij er niet aan dat onze ontwikkelaars ook persoonsgegevens zien tijdens de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden gedaan onder streng toezicht van de privacy wetgeving in Nederland en zullen verder niet gebruikt worden.
 • In geval van calamiteiten beroept Holwerda zich op het recht om samenwerkingen aan te gaan met instanties die Holwerda kunnen helpen. Denk hierbij aan incasso bureaus en onderzoeksinstanties.
 • Holwerda is verplicht uw persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstanties in het geval van verdachte situaties.
 • Holwerda werkt samen met een review organisatie om uw meningen te verwerken en onze dienstverlening constant te blijven verbeteren.

5. Rechten van de klant

U heeft als klant uiteraard rechten met betrekking tot de gegevens die Holwerda ontvangt. Het blijven immers uw gegevens en niet die van Holwerda.

a. Recht op dataportabiliteit.

U heeft als klant het recht om uw data over te brengen naar een andere partij indien u dit wenst.

b. Recht op vergetelheid.

U heeft als klant het recht om vergeten te worden. Indien u dit wenst zal Holwerda alle niet verplichtte gegevens verwijderen en u hiervan een bevestiging sturen. Gegevens die namens de belastingdienst bewaard dienen te worden kunnen en mogen wij als Holwerda niet verwijderen.

c. Recht op inzage.

U heeft als klant het recht om inzage te hebben in de gegevens die wij van u hebben verzameld indien u dit wenst.

d. Recht op rectificatie en aanvulling.

U heeft als klant het recht om de gegevens die wij verwerken te wijzigen indien u dit wenst en/of indien dit van toepassing is.

e. Recht op beperking van de verwerking.

U heeft als klant het recht om het aantal gegevens die wij verwerken te beperken. Zo kunt u ons minder gegevens later verwerken.

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Holwerda Transport Almere B.V., gevestigd te Almere op de Steiger 139, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 39029517, hierna te noemen: ‘Holwerda’, u over het gebruik van uw persoonsgegevens bij het benaderen van onze website of het verwerken van uw gegevens bij het opvragen en/of aanmelden van Logistieke en/of verhuisplannen en het benaderen van onze Social Media kanalen, hierna te noemen: ‘Holwerda platform’.

Holwerda richt zich onder meer op het tonen van particuliere en/of zakelijke verhuizingen en logistieke dienstverlening. Als u, hierna te noemen: ‘u’, als geïnteresseerde gebruik maakt van het Holwerda platform en uw gegevens achterlaat, bijvoorbeeld door een online offerte aan te vragen of omdat u een contactverzoek indient, zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit Privacybeleid. Holwerda verwerkt uw persoonsgegevens om afspraken met u na te komen, dan wel uw verzoek in te willigen. Waar nodig geeft u voor een aantal specifieke verwerkingen zoals genoemd in dit Privacybeleid hierbij toestemming. We raden u aan dit privacybeleid goed door te nemen.

Holwerda vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen: ‘AVG’ en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens via het Holwerda platform is Holwerda de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de Holwerda en de klant en staat daarmee hoog op de onze agenda. Organisaties hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van klanten. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties en het sociaal domein. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van onze organisatie. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

Holwerda hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. U kunt er op vertrouwen dat wij:

 • werken naar de letter en de geest van de privacywet- en regelgeving;
 • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
 • uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden;
 • uw wettelijke rechten respecteren;
 • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • uw vragen over uw privacy eerlijk zullen beantwoorden